Author: mafsi

Canvi de tarifa 1 de juny 2021

Nova Estructura de Peatges del Sistema Elèctric pel compliment de la Circular 3/2020, de 15 de gener, de la CNMC. S’estableix una nova metodologia de càlcul i noves estructures de tarifes i es modifiquen els preus i costos per l’empresa. Més info a: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-106
Llegir Més