Presentació

T’oferim assessorament per millorar l’empresa en l’àmbit energètic. Participa al grup de compra per obtenir millors preus i condicions en la contractació del preu de l’energia

Transició energètica i empresa

El model energètic actual té uns costos econòmics, socials, ambientals i per a la salut de les persones molt elevat. Les institucions polítiques recomanen continuar amb la transició energètica cap a un nou model per minimitzar aquests costos. En aquest sentit, s’han generat diverses normatives a nivell europeu, nacional i autonòmic que marquen una sèrie d’objectius a assolir en els propers anys. Proenergia Osona ajuda a les empreses de la comarca en aquesta transició energètica.

Des de 2019 acompanyant a les empreses

Com funciona el mercat elèctric?

D'on surt la iniciativa de Proenergia?

Proenergia és una iniciativa en la que actualment hi participem: Creacció, la Mancomunitat la Plana, el Consorci del Lluçanès, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, i els Ajuntaments de Vic, Manlleu, Gurb, Roda de Ter,  Les Masies de Voltregà, Sant Pere de Torelló i el Consell Comarcal d’Osona (Agència Local de l’Energia). Comptem també amb el suport de AICO (Associació d’Instal·ladors Catalans Oficials), les associacions de polígons de Vic (AINEV, PAE Vic i Associació Polígons Vic Nord), el Consell Empresarial d’Osona (CEDO) i l’associació d’empresaris de Manlleu (AEM).

El nostre objectiu és promoure la competitivitat de les empreses d’Osona donant suport en l’àmbit energètic.

Us oferim la possibilitat d’introduir millores en el vostre projecte empresarial, amb una optimització de la contractació energètica i amb la millora de l’eficiència i gestió de l’energia.

Tenim un compromís amb la transició energètica, que sigui compatible amb la protecció de la biodiversitat i del territori, i esdevingui un vector de desenvolupament territorial just i sostenible.

Normativa Europea

Reglament (UE) 2018/1999 del Parlament Europeu i del Consell d’11/12/2018 sobre la governança de la Unió de l’Energia i de l’Acció pel Clima, i per la qual es modifiquen els Reglaments (CE) núm. 663/2009 i (CE) 715/2009 del Parlament Europeu i del Consell, les Directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE del Parlament Europeu i del Consell i les Directives 2009/119/CE i (UE) 2015/652 del Consell, i es deroga el Reglament (UE) núm. 525/2013 del Parlament Europeu i del Consell.

Normativa Espanyola

A nivell espanyol, existeix PNIEC 2021-2030 (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030). PNIEC planteja els següents objectius generals, d’acord a les polítiques energètiques i normativa de la UE, per l’horitzó 2030:

Generalitat de Catalunya

L’any 2020 el departament de Mediambient de la Generalitat de Catalunya va declarar la situació d’emergència climàtica. Alguns dels compromisos que es van acordar són:

La Generalitat de Catalunya ha desenvolupat el Pacte Nacional de transició energètica. Aquest pla s’enfoca en la transformació del nostre model energètic actual, recomanant l’abastiment amb energies renovables autòctones, distribuïdes i properes als punts de consum. D’aquesta manera es pot afrontar el futur amb ambició, racionalitat i eficiència. Per això convé un compromís estable, sòlid i permanent de futur dels sectors econòmics, la societat civil i els partits polítics.