Presentació

T’oferim assessorament per millorar l’empresa en l’àmbit energètic.

Participa al grup de compra per obtenir millors condicions en la contractació, el preu de l’energia i en la instal·lació fotovoltaica per autoconsum.

El teixit empresarial de la comarca d’Osona representa un 2,2% del total d’empreses de Catalunya
Amb Proenergia aconseguiràs el millor contracte de subministrament d’energia d’origen 100 % renovable.

El model energètic actual té uns costos econòmics, socials, ambientals i per a la salut de les persones molt elevat. Les institucions polítiques recomanen continuar amb la transició energètica cap a un nou model per minimitzar aquests costos. En aquest sentit, s’han generat diverses normatives a nivell europeu, nacional i autonòmic que marquen una sèrie d’objectius a assolir en els propers anys.

Ja som més de 60 empreses!

Proenergia Osona

Des de Proenergia Osona treballem per promoure la competitivitat de les empreses a través de l’eficiència energètica i les energies renovables.

D'on surt la iniciativa del grup de compra?

Proenergia és una iniciativa de l’Ajuntament de Vic  Creacció, l’Ajuntament de Manlleu – OPE, la Mancomunitat la Plana, el Consorci del Lluçanès, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, l’Ajuntament de Gurb i el Consell Comarcal d’Osona (Agència Local de l’Energia), juntament amb AICO (Associació d’Instal·ladors Catalans Oficials), les associacions de polígons de Vic (AINEV, PAE Vic i Associació Polígons Vic Nord) i l’associació d’empresaris de Manlleu (AEM), amb la finalitat de realitzar una planificació acurada i eficient de la transició cap a un model energètic sostenible.

El nostre objectiu és promoure la competitivitat del sector industrial d’Osona.

Per poder aconseguir tot això beneficiant a les empreses (industrials i persones autònomes) del territori, ens cal disposar d’informació i coneixement de com consumeixen aquestes empreses (quina quantitat i quines activitats generen major consum i produeixen energia) i de quines infraestructures energètiques ja disposen.

Proenergia us ofereix la possibilitat d’introduir millores en el vostre projecte empresarial, amb una anàlisi energètica que ens permetrà detectar mancances i potencialitats, i treballar propostes de col·laboració de forma conjunta amb les empreses del territori.

El resultat d’aquesta anàlisi energètica ens servirà per identificar actuacions concretes adreçades a resoldre problemàtiques específiques ja existents:

Proenergia té un compromís amb aquesta transició energètica, exigint que aquesta sigui compatible amb la protecció de la biodiversitat i del territori. Cal protegir el clima i la biodiversitat, i esdevenir un vector de desenvolupament territorial just i sostenible. Aquest nou model energètic al territori esdevindrà així un model:

Normativa Europea

Reglament (UE) 2018/1999 del Parlament Europeu i del Consell d’11/12/2018 sobre la governança de la Unió de l’Energia i de l’Acció pel Clima, i per la qual es modifiquen els Reglaments (CE) núm. 663/2009 i (CE) 715/2009 del Parlament Europeu i del Consell, les Directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE del Parlament Europeu i del Consell i les Directives 2009/119/CE i (UE) 2015/652 del Consell, i es deroga el Reglament (UE) núm. 525/2013 del Parlament Europeu i del Consell.

Normativa Espanyola

A nivell espanyol, existeix PNIEC 2021-2030 (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030). PNIEC planteja els següents objectius generals, d’acord a les polítiques energètiques i normativa de la UE, per l’horitzó 2030:

Generalitat de Catalunya

L’any 2020 el departament de Mediambient de la Generalitat de Catalunya va declarar la situació d’emergència climàtica. Alguns dels compromisos que es van acordar són:

La Generalitat de Catalunya ha desenvolupat el Pacte Nacional de transició energètica. Aquest pla s’enfoca en la transformació del nostre model energètic actual, recomanant l’abastiment amb energies renovables autòctones, distribuïdes i properes als punts de consum. D’aquesta manera es pot afrontar el futur amb ambició, racionalitat i eficiència. Per això convé un compromís estable, sòlid i permanent de futur dels sectors econòmics, la societat civil i els partits polítics.