Política de privacitat

En compliment del deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic i del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD 2016/679), CREACCIÓ AGÈNCIA D’EMPRENEDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, SL, d’ara en endavant, CREACCIÓ, informa als usuaris que les dades de caràcter personal que proporcionen en emplenar els formularis o requeriments de contracte, seran tractades per CREACCIÓ amb la finalitat de poder prestar i informar sobre els serveis o sobre els productes que CREACCIÓ ofereix, així com per donar resposta a les seves sol·licituds i/o consultes. El fet d’emplenar un formulari d’aquest espai web implica que l’usuari reconeix que la informació i les dades personals que ens indica son exactes, actualitzades i certes.

Responsable del tractament de les seves dades personals

Identitat: Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL.

Nom comercial: Creacció

Domicili: Carrer Doctor Junyent, 1 – 08500 Vic

CIF: B65150484

Adreça de correu electrònic: info@creaccio.cat

Telèfon: 93 881 55 33

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona: Volum 44.296 , Foli 148, Secció 8, Full B 397291

Als efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD 2016/679) i la Llei 372018, de 5 de desembre, sobre Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals, les dades personals que ens faciliti a través dels formularis del web, rebran el tractament de dades de “Usuaris de la web “.

Finalitats de tractament i tipologia de dades personals

1. Dades facilitades en base a les relacions entre CREACCIÓ i l’entitat per a la qual vostè treballa o col·labora.

Les dades personals objecte de tractament són les dades identificadores (nom, cognoms i, si escau, DNI/NIF) i dades de contacte corporatiu (adreça electrònica/postal i telèfon) facilitades per vostè a CREACCIÓ per al manteniment de les relacions entre CREACCIÓ i l’empresa o entitat per a la qual vostè treballa o amb què col·labora.

2. Dades facilitades en base a ser beneficiari dels ajuts i/o subvencions de CREACCIÓ.

Les seves dades personals objecte de tractament són les següents:

 • Dades identificadores (nom, cognoms i, si escau, DNI/NIF) i dades de contacte (adreça electrònica/postal i telèfon): aquelles que vostè ens hagi facilitat derivades de l’expedient administratiu de subvenció, mitjançant el qual vostè o l’entitat a la qual vostè representa té accés als ajuts i a les subvencions oferts per CREACCIÓ, així com les relatives a la seva execució. Així mateix, les seves dades de contacte podran també ésser utilitzades per enviar-li informació i enquestes de satisfacció, per mitjans electrònics, sobre les activitats i els serveis que CREACCIÓ porta a terme per al foment de la competitivitat empresarial, la innovació i coneixement per al desenvolupament socioeconòmic d’Osona, la millora de l’ocupabilitat de les persones i el posicionament del territori per crear-hi ocupació de qualitat; així com l’atracció d’inversió empresarial productiva en tots els seus aspectes.
 • Dades bancàries: les dades bancàries que vostè ens ha facilitat per fer efectives les obligacions derivades de la relació jurídica entre vostè o l’entitat a la qual vostè representa i per la qual vostè o l’entitat a la qual vostè representa rep o opta a rebre els ajuts i subvencions que CREACCIÓ li proporciona.
 • Dades d’afiliació a la Seguretat Social i dades fiscals: dades relatives a la seva afiliació a la Seguretat Social en el cas que vostè sigui una persona física beneficiària o opti a ser beneficiària de les subvencions o ajuts que CREACCIÓ proporciona, així com les dades necessàries per al compliment de la normativa de la Seguretat Social i fiscal.
 • Dades addicionals: dades que vostè ens ha facilitat d’acord amb la seva avaluació com a beneficiari/a dels ajuts i de les subvencions que CREACCIÓ proporciona, com són el seu CV i el seu perfil professional i competencial, en el cas que vostè sigui una persona física beneficiària o opti a ser beneficiària de les esmentades subvencions o ajuts.

3. Dades facilitades amb la finalitat de rebre informació sobre les activitats i els serveis de CREACCIO o d’ inscriure’s o participar a les activitats i serveis de CREACCIÓ mitjançant l’emplenament del formulari d’obtenció de dades.

En el cas que vostè sol·liciti rebre informació sobre les nostres activitats i els nostres serveis o bé sol·liciti la seva inscripció o participació a les mateixes, les seves dades personals identificadores (nom, cognoms i, si escau, DNI/NIF) i de contacte corporatiu/professional (adreça electrònica/postal i telèfon) seran tractades amb la finalitat de gestionar i portar a terme la seva sol·licitud.

CREACCIÓ tractarà també les seves dades de contacte corporatiu/professional amb la finalitat d’enviar-li enquestes sobre l’empresa, entitat o organització per a la qual vostè treballa o amb què col·labora. Aquestes enquestes són voluntàries i estan destinades a fer estudis que ens permetran conèixer les necessitats comunes de l’empresa catalana per tal d’adoptar les mesures apropiades per a la millora de les polítiques de foment de l’emprenedoria, la innovació i el posicionament de la seva entitat dins la comarca. La informació obtinguda per mitjà d’aquestes enquestes es tracta de forma agregada i confidencial.

Així mateix, en el cas que vostè hagi participat a les nostres activitats i serveis, tractarem les seves dades de contacte corporatiu per tal d’enviar-li enquestes mitjançant les quals vostè tindrà l’opció d’avaluar el seu grau de satisfacció respecte de la participació a les mateixes amb la finalitat de millora de l’organització de noves activitats i serveis.

Igualment, és possible que CREACCIÓ procedeixi a la captació d’imatges i/o veu durant la celebració de les seves activitats i serveis. La captació d’aquestes imatges i/o veu es realitza amb la finalitat de publicar informació gràfica a mitjans de comunicació i xarxes socials per tal de donar a conèixer les activitats i els serveis que CREACCIÓ dur a terme. En cap cas la seva imatge i/o veu serà objecte de captació i publicació sense que vostè, de forma prèvia, ens hagi atorgat el seu consentiment explícit per fer-ho.

CREACCIÓ no emprarà les seves dades, en cap cas, per a activitats promocionals en favor de terceres persones o entitats i li remetrà exclusivament informació promocional relacionada o de naturalesa similar a les activitats, les promocions i els ajuts pel quals ha mostrat interès, participat o contractat amb la nostra entitat. En qualsevol cas, vostè podrà oposar-se a la recepció d’aquestes comunicacions comercials per mitjans electrònics i d’acord amb allò que s’esmenta a l’apartat “Drets dels interessats”.

Legitimació del tractament de dades

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment exprés de l’usuari, atorgat en els formularis que pot emplenar, així com l’existència d’un contracte o encàrrec de serveis.

Per contactar o fer comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció del servei.

1. Dades facilitades en base a les relacions entre CREACCIÓ i l’entitat per a la qual vostè treballa o col·labora.

El tractament de les seves dades personals està legitimat segons els motius següents:

 • En compliment de les finalitats de promoció, d’impuls i de desenvolupament de l’empresa que CREACCIÓ porta a terme com a missió d’interès públic
 • El tractament de les seves dades per enviar-li informació, per mitjans electrònics, sobre activitats i serveis relacionades amb la promoció de l’emprenedoria i el posicionament de l’empresa, en compliment de la nostra missió en interès públic. En qualsevol cas, vostè podrà oposar-se a la recepció d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics i d’acord amb allò que s’esmenta a l’apartat “Drets dels interessats”

2. Dades facilitades en base a ser beneficiari dels ajuts i/o subvencions de CREACCIÓ.

El tractament de les seves dades personals està legitimat segons els motius següents:

 • El tractament de les seves dades és necessari per al compliment de les obligacions resultants de la relació jurídica derivada de l’expedient administratiu de subvenció entre vostè o l’entitat a la qual vostè representa i CREACCIÓ conforme a la recepció dels ajuts i de les subvencions que CREACCIÓ li proporciona
 • En compliment de les finalitats de promoció i desenvolupament de l’empresa per mitjà de l’execució de les actuacions i el desplegament dels serveis de suport necessaris per impulsar la competitivitat del sector empresarial i la seva presència i interrelació en els mercats internacionals que CREACCIÓ porta a terme com a missió d’interès públic
 • El tractament de les seves dades de contacte corporatiu amb la finalitat d’enviar-li enquestes sobre l’empresa, entitat o organització per a la qual vostè treballa o amb què col·labora es troba legitimat pel compliment de les finalitats de promoció, d’impuls i de desenvolupament de l’empresa de la qual vostè forma part i que CREACCIÓ porta a terme com a missió d’interès públic
 • CREACCIÓ tracta les seves dades amb la finalitat d’enviar-li informació, per mitjans electrònics, sobre les activitats i els serveis relacionats amb el foment de la competitivitat empresarial, la innovació i l’atracció d’inversió empresarial productiva en tots els seus aspectes, en compliment de la nostra missió en interès públic. En qualsevol cas, vostè podrà oposar-se a la recepció d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics i d’acord amb allò que s’esmenta a l’apartat “Drets dels interessats”

3. Dades facilitades amb la finalitat de rebre informació sobre les activitats i els serveis de CREACCIO o d’ inscriure’s o participar a les activitats i serveis de CREACCIÓ mitjançant l’emplenament del formulari d’obtenció de dades.

El tractament de les seves dades personals està legitimat segons els motius següents:

 • La necessitat d’atendre la seva sol·licitud d’informació o d’inscripció o participació, per a la qual cosa és necessari que CREACCIÓ procedeixi al tractament de les seves dades.
 • La necessitat de prendre mesures precontractuals o d’executar el contracte en el qual vostè o l’entitat a la qual vostè representa és part.
 • El compliment de les finalitats de promoció, impuls i desenvolupament de l’empresa que CREACCIÓ porta a terme com a missió d’interès públic.
 • El tractament de les seves dades de contacte corporatiu amb la finalitat d’enviar-li enquestes sobre l’empresa, entitat o organització per a la qual vostè treballa o amb què col·labora es troba legitimat pel compliment de les finalitats de promoció, d’impuls i de desenvolupament de l’empresa de la qual vostè forma part i que CREACCIÓ porta a terme com a missió d’interès públic

CREACCIÓ tractarà la seva imatge/veu amb la finalitat anteriorment referenciada, segons el consentiment que vostè té l’opció d’atorgar-nos. Vostè podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment, contactant amb info@creaccio.cat

El tractament de les seves dades personals amb la finalitat d’enviar-li informació, per mitjans electrònics, sobre les activitats i serveis que estan relacionades amb el foment de la competitivitat empresarial, la innovació i l’atracció d’inversió empresarial productiva en tots els seus aspectes, en compliment de la nostra missió en interès públic. En qualsevol cas, vostè podrà oposar-se a la recepció d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics i d’acord amb allò que s’esmenta a l’apartat “Drets dels interessats”

Comunicacions de les dades

Les dades derivades del contacte i la consulta no seran comunicades a tercers. En el cas de que posteriorment es produeixi un encàrrec, les dades de caràcter personal proporcionades pel client podran comunicar-se a organitzacions vinculades a CREACCIÓ en l’àmbit de la gestió dels seus serveis per a les mateixes finalitats referides anteriorment, així com a aquelles Administracions Públiques competents quan ho exigeixi la normativa vigent.

Cessions a tercers, transferències internacionals i decisions automatitzades

CREACCIÓ podrà facilitar les seves dades personals a Administracions públiques (com, per exemple, l’Agència Tributària, la Seguretat Social, l’autoritat en l’àmbit laboral), per al compliment estricte de les obligacions legals a les quals CREACCIÓ està subjecta per raó de la seva activitat.

Així mateix, CREACCIÓ l’informa que les seves dades personals poden ser cedides a proveïdors de serveis que CREACCIÓ tingui contractats per tal de poder desenvolupar la seva missió d’impulsar la competitivitat del sector empresarial i la seva presència i interrelació en la comarca d’Osona.

En el cas que s’inscrigui, participi o sigui ponent en alguna de les activitats o serveis organitzades per la nostra entitat, CREACCIÓ l’informa que podrà comunicar les seves dades identificadores (nom i cognoms) i dades de contacte corporatives/professionals (adreça electrònica/postal i telèfon) als altres inscrits, participants o ponents de l’activitat o servei, sempre i quan vostè ho hagi autoritzat expressament i de forma prèvia a la realització d’aquesta comunicació de dades. Vostè podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment, dirigint-se a info@creaccio.cat.

En algunes activitats i/o serveis organitzats per CREACCIÓ es realitza una cessió de dades que forma part indispensable d’aquestes activitats i/o serveis, la qual està basada en la relació contractual entre vostè i CREACCIÓ. Aquesta cessió de dades consisteix en posar en contacte a clients, proveïdors i potencials clients que participen en les citades activitats i serveis, per la qual cosa, la comunicació d’aquestes dades és una cessió necessària per a poder complir amb la nostra obligació de prestar-li serveis o vetllar per la seva participació conforme la seva sol·licitud.

CREACCIÓ no realitza transferències internacionals de les seves dades a països que no disposin d’una normativa equivalent a l’europea (“Tercers Països”)

Sota cap concepte, CREACCIÓ cedirà o transferirà les seves dades personals a altres empreses o entitats diferents de les indicades en aquest apartat de “Cessions i transferències internacionals” sense el seu consentiment previ.

CREACCIÓ no adopta decisions que puguin afectar-li basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. Tots els processos de presa de decisions relacionats amb les finalitats de tractament abans descrites es realitzen amb intervenció d’equips humans.

Drets dels interessats

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si CREACCIÓ tracta les seves dades personals.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals i a obtenir copia de les dades personals objecte del tractament, a actualitzar-los, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, o si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides. En determinades circumstàncies previstes en l’article 18 RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades i únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com a conseqüència de l’aplicació del dret a la supressió o oposició al tractament de dades personals en l’entorn on-line els interessats tenen dret a l’oblit segons la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la UE.

L’interessat pot oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l’elaboració de perfils. Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/2002, d’1 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, pot retirar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. També pot adreçar-se a l’AEPD si ha vist vulnerats els seus drets i llibertats.

Vostè pot retirar o revocar el seu consentiment i/o exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, dirigint-se a info@creaccio.cat adjuntant document acreditatiu de la seva identitat o a través dels formularis existents a la seu electrònica.

Si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets, pot presentar una reclamació davant la nostra entitat o davant de l’Autoritat de Control corresponent, a través de la seva adreça postal o bé a través de la seva seu electrònica.

Període de conservació de les seves dades personals

Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb CREACCIÓ i després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació i/o els terminis necessaris per tal de garantir el compliment de la normativa fiscal (5 anys) i/o de blanqueig de capitals (10 anys).

Un cop finalitzada la seva relació amb CREACCIÓ, les seves dades es tractaran únicament als efectes d’acreditar el compliment de les obligacions legals o contractuals de CREACCIÓ.

Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades. Pel que fa a les dades de contacte es conservaran mentre no se’n sol·liciti la seva supressió. Si desitja saber més informació sobre el termini aplicat al tractament de les seves dades, pot dirigir una petició a info@creaccio.cat

Política de Privacitat i Seguretat de la informació i el seu accés

L’accés a la base de dades està protegit mitjançant usuari i contrasenya. En el cas d’accés remot autoritzat, aquest es realitza a través de googlemeet i utilitzant un protocol de comunicacions SSL.

Política de resposta davant incidents de seguretat

CREACCIÓ ha adoptat mesures de protecció tècniques i organitzatives apropiades i aquestes mesures s’apliquen a les dades que podrien estar afectades per potencials violacions de seguretat. No hi ha accés a dades de clients/usuaris per persones que no estiguin autoritzades a accedir a elles. En cas que CREACCIÓ identifiqui una violació de seguretat de dades personals que comprometi als seus usuaris, es notificarà a l’autoritat competent dins les 72h següents i als usuaris, si fos el cas, al més aviat possible.

Política de supressió de dades

CREACCIÓ desactiva els comptes dels clients/usuaris que decideixen donar-se de baixa i que hagin exercit el seu dret a la supressió. En aquest cas, les dades del client/usuari quedaran bloquejades i només es mantindran el temps necessari en compliment d’altres normatives vigents.

Canvis en la Política de Privacitat

CREACCIÓ es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives i/o jurisprudencials. En aquests supòsits, CREACCIÓ anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts esmentant la data de la darrera versió.

Correus comercials

D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i del comerç electrònic, CREACCIÓ es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament. CREACCIÓ no realitza pràctiques de Spam, de manera que no enviarà correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis que hi ha inserits a la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per a rebre informació comercial.

Vic, setembre de 2023